0317 314 695 info@rees-renkum.nl

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Rees Renkum
1 mei 2018

Je privacy is voor ReesRenkum van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekentdat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Indeze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website https://www.ReesRenkum.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, ofwilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ReesRenkum.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met dezestatistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevanteinformatie te laten zien. Deze gegevens worden geanonimiseerd verkregen, ditbetekend dat wij persoonsgegevens niet met elkaar kunnen combineren. Jouwidentiteit als sitegebruiker blijft dus ten alle tijden anoniem.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wijje e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basisvan je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat jetevreden bent met onze reactie.

Je kunt je abonneren oponze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onzeproducten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iederenieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven.
Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst vanabonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten ofdiensten. Dit doen wij:

• per e-mail

• via social media

• per telefoon

Je kunt op iedermoment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Jekunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als jewordt gebeld. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Advertenties
Onze website kan algemene advertenties vertonen. Hierbij houden we geenpersoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven ofinstellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij datwettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij eenvermoeden van een misdrijf).

In onze website zijnsocial media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van dezediensten je persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar weinformatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maarwe kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze websitevoor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbijzullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browserhet plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze websitewerken dan niet goed meer.

Met andere bedrijvendie cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van decookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookiesdoen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websitegebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarinstaan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niettoegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen datje gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan enletten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaringaanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuweversies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kunje altijd contact met ons opnemen. Zie decontactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

• uitlegkrijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

• inzage in deprecieze persoonsgegevens die we hebben

• het laten corrigeren van fouten

• het latenverwijderen van verouderde persoonsgegevens

• intrekken van toestemming

• bezwaar makentegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijdduidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens vande verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het rechtom een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de AutoriteitPersoonsgegevens.

Contactgegevens
Rees-Renkum
Utrechtseweg 122
6871 DV Renkum
tel. 0317 314 695
fax 0317 317 405